„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”

Zajęcia z indywidualizacji procesu nauczania i wychowania kl. I-III z zajęć z trudnościami w edukacji matematycznej  odbywały się w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w każdy piątek w godzinach 12.45- 13.30. Na zajęcia regularnie uczęszczało 8 dzieci. Celem zajęć jest:
–  rozwijanie umiejętności i kształtowania pojęć matematycznych 
– rozbudzenie zainteresowań matematycznych
– wyrabianie motywacji do nauki
– doskonalenie umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi
– kształtowanie umiejętności porównania, segregowania i samokontroli
– rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym
– wyrabianie poczucia własnej wartości
Podczas zajęć stosuje się  indywidualizację pracy, zasadę stopniowania trudności i systematyczności. Dzieci pracują i uzupełniają braki w nauce poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy. Wykorzystuje się  wiele pomocy i środków dydaktycznych, które umożliwiają na różnych poziomach nauczania przyswoić dzieciom wiedzę i umiejętności oraz nadrobić braki w nauce. Obecnie zajęcia podobnie jak w pierwszym semestrze odbywają się w piątki w tych samych godzinach.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom” odbywały się w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012  w czwartki w godzinach 14.30 – 15.15. Obecnie odbywają się w tym samym dniu w tych samych godzinach. Na zajęcia średnio uczęszcza 10 dzieci z 12, która jest do nich zakwalifikowana. Głównym celem zajęć jest:
– zapobieganie i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy wśród dzieci oraz korygowanie wad już nabytych i możliwie jak największa ich korekcja
– wzmocnienie gorsetu mięśniowego oraz likwidacja przykurczów mięśniowych
– kształtowanie świadomości oraz samokontroli 
– wyrobienie nawyku autokorekcji 
Podczas zajęć dzieci ćwiczą w grupach , których podział nastąpił według wad postawy, czyli osobno dzieci z wadą kręgosłupa, osobno z wadą kolan oraz osobno z płaskostopiem. Oczywiście ćwiczenia są odpowiednio dobierane do specyfiki wady oraz wieku dziecka. 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych  ryzykiem dysleksji odbywały się w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w  czwartki w godzinach 14.30 -15.15 i obecnie są kontynuowane. Na zajęcia uczęszcza 8 dzieci.
Głównym celem zajęć jest:
– Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka oraz troska o zapewnienie  równych szans rozwoju.
– Ćwiczenia koncentracji uwagi. 
– Wzbogacanie słownictwa. 
– Wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
– Kształcenie umiejętności stosowania reguł ortograficznych podczas pisania. 
– Usprawnianie techniki czytania i pisania. 
– Rozwijanie usprawnienia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
– Wdrażanie do samokontroli popełnionych błędów.
Dobór form i metod pracy uzależniony jest  przede wszystkim dostosowaniem ich do aktualnych dyspozycji ucznia, rodzaju, stopnia i rozległości zaburzeń oraz zaawansowania w czytaniu i pisaniu. Poprzez różnorodne ćwiczenia dzieci uzupełniają swoje braki w nauce.  Czytają teksty o różnym stopniu , opowiadają treść historyjek obrazkowych, układają rozsypanki wyrazowo-zdaniowe, rebusy itp. Układają i zapisują zdania, piszą z pamięci i ze słuchu. Na początku zajęć przeprowadzono test  J. Konopnickiego, dotyczący czytania głośnego, indywidualnego w ciągu minuty. Test składał się z wyrazów jednosylabowych, nie mających ze sobą logicznego związku. Na podstawie tego testu stwierdzono na jakim poziomie czytania są dzieci. Zostanie on powtórzony na ostatnich zajęciach, żeby ocenić jakie postępy w czytaniu poczyniły dzieci.    

W  I semestrze  roku szkolnego 2011/2012 w zajęciach logopedycznych brało udział  4 uczniów z klas I- III. Zajęcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 8.00- 8.45 i obecnie są kontynuowane. 
Głównym celem zajęć jest doskonalenie prawidłowej wymowy dzieci, a przez to  lepszego sposobu komunikowania się ze swoimi rówieśnikami.  Zajęcia prowadzone są zgodnie z przyjętym wcześniej planem pracy. Metody i formy ćwiczeń dostosowano odpowiednio do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci. Zajęcia obejmują: ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe i słuchowe, korygowanie zaburzeń artykulacyjnych, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, doskonalenie techniki czytania i pisania oraz twórczej aktywności słownej. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację, prowadzone są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci. Prowadzone zajęcia najczęściej mają formę zabawową, dlatego też uczniowie chętnie i aktywnie w nich uczestniczą i podejmują próby zmierzające do prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek. Do prowadzenia terapii wykorzystywane są także ćwiczenia interaktywne. Uczniowie uczestniczący w zajęciach osiągają już pewne efekty, bowiem podnosi się ich samoocena oraz poczucie własnej wartości. Ponadto niektórzy potrafią prawidłowo wymawiać korygowane głoski w izolacji, sylabach.  

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content