Kolejny projekt unijny w naszej szkole!

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 marca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Strzegom zawarta została umowa 
o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w okresie 3 semestrów 2011 – 2012 w 100% szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom.

W projekcie bierze udział osiem szkół podstawowych:

 • PSP nr 2 w Strzegomiu 
 • PSP nr 3 w Strzegomiu 
 • PSP nr 4 w Strzegomiu 
 • PSP w Jaroszowie 
 • PSP w Goczałkowie 
 • PSP w Kostrzy 
 • PSP w Olszanach 
 • PSP w Stanowicach 

W dniu 31 marca 2011 nauczyciele wyłonieni  w drodze przetargu nieograniczonego podpisali umowy na usługi edukacyjne i tym samym od dnia 1 kwietnia 2011r.  rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: artoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych, 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. 

Jednym z elementów projektu będzie również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Całkowita wartość dofinansowania zadania 367 500,60 zł.

Powiązane treści

Comments

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Udostępnij artykuł

Ostatnie artykuły

KOMUNIKAT

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, DO ODWOŁANIA przedłuża się obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe oraz uczniów klas IV-VIII w...

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo! 1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim...

Komunikat dla rodziców

W związku z przypadkami wchodzenia na teren szkoły, poza części wspólne, rodziców bez maseczek, z dniem 15.09.2020r. wprowadza się całkowity zakaz wchodzenia...

Harmonogram zajęć realizowanych w roku szkolnym 2020/2021

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021W Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Olszanach pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych,...

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Dziś po wielu miesiącach w naszej szkole ponownie zaczęło tętnić życie! Wszystko za sprawą rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego 2020/2021. Oczywiście inauguracja odbywała...

Ważne treści