Komunikat z dnia 13 stycznia 2021r.

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach.

POWRÓT UCZNIÓW KLAS I-III DO NAUKI STACJONARNEJ

KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ W KLASACH IV-VIII

 1. Od dnia 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.
 2. Uczniowie klas  IV – VIII nadal będą realizować zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zobowiązuje się rodziców, wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów do kontroli frekwencji w czasie zajęć zdalnych.
 4. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.
 5. Lekcje dla wszystkich klas rozpoczynają się o godz. 7.30, trwają po 45 -minut zgodnie z obowiązującym planem lekcji wg poniższego rozkładu:

1. 7:30 – 8:15

2. 8:25 – 9:10

3. 9:20 – 10:05

4. 10:15 – 11:00

długa przerwa

5. 11:20 – 12:05

6. 12:15 – 13:00

7. 13:05 – 13:50

8. 14:00 – 14:45

 • Dla uczniów klas I-III przerwy odbywają się rotacyjnie wg uzgodnień pomiędzy nauczycielami.
 • Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie klas I-III bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie klas I – III mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach, tj. sekretariat szkoły tylko w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 • Wszyscy uczniowie i pracownicy wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk, w częściach wspólnych obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Nauczyciele klas I-III zobowiązani są zaktualizować kontakty z rodzicami/ opiekunami w celu zapewnienia szybkiej komunikacji       w sprawach dotyczących dziecka.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w pomieszczeniu pedagoga/psychologa szkolnego, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej Sali.
 • Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do minimalizowania kontaktów między sobą i między uczniami,                             a w przestrzeni wspólnej przestrzegają zasady zakrywania ust i nosa.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły dodatkowych, niepotrzebnych przedmiotów.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, np. poprzez organizację wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą                        z mydłem. Świetlice należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Przywraca się zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej przy zachowaniu dystansu, higieny rąk i zakrywania ust i nosa, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Zobowiązuje się pracowników obsługi szkoły do systematycznego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, sprzętów szkolnych, w tym sportowych oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń i części wspólnych, szczególnie pomieszczeń sanitarno – higienicznych oraz szatni.
 • Codzienne czynności porządkowe podlegają monitorowaniu przez Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły

            Beata Ślipko

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content