Komunikat z dnia 26.11.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach

KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ W KLASACH I -VIII

Przedłuża się ograniczenie funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach do dnia 03 stycznia 2020r. na dotychczasowych zasadach, tj.:

 1. Do dnia 03 stycznia 2021r. zawiesza się wszystkie zajęcia lekcyjne dla klas I-VIII w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach.
 2. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
 3. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły zawieszone zajęcia dla uczniów klas I – VIII realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Oddział przedszkolny funkcjonuje bez zmian.
 5. Lekcje będą się rozpoczynały od godz. 8.00 i trwały po 30 minut z 10-cio minutowymi przerwami między lekcyjnymi. 

ROZKŁAD DZWONKÓW:

 1. 8:00 – 8:30
 2. 8:40 – 9:10
 3. 9:20 – 9:50
 4. 10:00 – 10:30
 5. 10:40 – 11:10
 6. 11:20 – 11:50
 7. 12:00 – 12:30
 8. 12:40 – 13:10
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w szkole po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców.
 • W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
 • Zobowiązuje się rodziców do nadzorowania dzieci w zakresie realizacji obowiązku szkolnego w czasie nauki zdalnej. Nieobecności będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym przez nauczycieli przedmiotów, a wychowawcy klas będą codzienne po zakończeniu zajęć kontrolować obecność uczniów na lekcjach i w razie potrzeby bezzwłocznie kontaktować się z rodzicami. Nieobecność może być usprawiedliwiona z powodu choroby ucznia, sporadycznych problemów technicznych lub innej ważnej przyczyny podanej przez rodzica.
 • , a o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżeniem oceny z zachowania na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem przez rodziców/opiekunów prawnych.
 • Oceny klasyfikacyjne za I semestr będą wystawiane do 22 stycznia 2021r.

Dyrektor Szkoły 

Beata Ślipko

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content