Projekt – Podniesienie Efektywności Kształcenia

PROJEKT: ”PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH W SZKOŁACH GMINY STRZEGOM O NAJSŁABSZYCH WYNIKACH EDUKACYJNYCH, POPRZEZ STWORZENIE WARUNKÓW DLA NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE PROJEKTU”

W roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w naszej szkole realizowany był przez Gminę Strzegom w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu”. Zajęcia z matematyki podzielone były na dwie grupy: zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas 4-7. Celem zajęć było wyrównanie poziomu umiejętności i wiadomości z matematyki. Zajęcia wspomagały uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli problemy z opanowaniem wiedzy matematycznej. Zajęcia te miały rozbudzić w uczniach w miarę możliwości wiarę we własne siły. Na zajęciach stwarzano sytuacje, w których uczniowie mieli szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Uwzględniano indywidualne potrzeby dzieci i troszczono się, aby zapewnić wszystkim uczniom równe szanse. Na zajęciach zrealizowane zostały treści zawarte w podstawie programowej dla klas 4-7. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność prowadzenia obserwacji i doświadczeń, nadrabiali braki, utrwalali poznane wiadomości. W ramach zajęć korzystali z różnych źródeł wiedzy, gdzie samodzielnie wyszukiwali wiadomości, planowali i wykonywali zadania i doświadczenia. Na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne uczestniczący w zajęciach mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą. Na zajęciach dążono do jak największej aktywności uczniów. Stosowano:

  • metody oparte na tworzeniu wiedzy matematycznej np. nauczanie problemowe, analizę wyników obserwacji, „burzę mózgów”, pracę indywidualną z określonym problemem,
  • metodę przez doświadczenie, nauczanie przez rozwiązywanie zadań,
  • samodzielne rozwiązywanie określonych problemów z możliwością przedstawienia wyników swojej pracy pozostałym uczniom na zajęciach.

Uczniowie sami wyszukiwali informacje do danego tematu wykonywali prezentacje przedstawiali je publicznie innym tematyka: figury przystające, czworokąty, procenty w życiu codziennym, podwyżki i obniżki, znani matematycy, liczba pi. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność prowadzenia obserwacji i doświadczeń. W ramach zajęć korzystali z różnych źródeł wiedzy, gdzie samodzielnie wyszukiwali wiadomości, planowali i wykonywali zadania i doświadczenia. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności wykorzystując, tablicę multimedialną oraz otrzymane laptopy. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności wykorzystując, tablicę multimedialną oraz otrzymane laptopy, pracowali w różnych programach multimedialnych (Matlandia, Matzoo, Mathedu, Lekcjotek@) Wykorzystywali również otrzymane pomoce dydaktyczne: puzzlomatic, sudoku, tablice ścienne, bryły transparentne, klocki schubitrix. Na zajęciach tych stosowano różne formy pracy: praca zespołowa, praca w grupach lub parach, praca indywidualna, gry i zabawy matematyczne, karty pracy, domino, krzyżówki. Dzięki tym zajęciom uczniowie uzyskali lepszą sprawność w prostym rachunku pamięciowym, są aktywniejsi na lekcji, uzyskują lepsze wyniki ze sprawdzianów i kartkówek. Otrzymali wyższe wyniki w testach diagnozujących na początek projektu i na zakończenie projektu. Analiza testów pokazała wzrost kompetencji w następujących obszarach: sprawność rachunkowa, wykorzystywanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii. Stosowane podczas zajęć metody i formy pracy, szczególnie doświadczenie i eksperyment, cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia o czym świadczy wysoka frekwencja wszystkich uczestników. W roku szkolnym 2017/2018 część uczniów z klasy siódmej uczestniczyła w zajęciach rozwijających kompetencje przyrodnicze. Podczas zajęć rozwijających umiejętności z przedmiotów przyrodnich uczniowie planowali i prowadzili obserwacje oraz eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Interpretowali wyniki doświadczeń, formułowali spostrzeżenia, wnioski, posługiwali się sprzętem laboratoryjnym i korzystali z przyrządów pomiarowych w sposób prawidłowy i bezpieczny. Na zajęciach realizowane były min. wybrane treści z działu anatomia i fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy. Uczestnicy zajęć doskonalili techniki mikroskopowania, oglądając gotowe oraz samodzielnie przygotowane preparaty. Zajęcia kształtowały, także umiejętność współdziałania w zespole oraz skuteczną komunikację. Na zdjęciach wykrywanie skrobi w produktach spożywczych, mikroskopowanie, symulacja transfuzji krwi oraz konstruowanie modelu klatki piersiowej.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZANACH

Rodzaj zajęćNr grupyLiczba
uczniów
Liczba uczniów, którzy
podnieśli swoje kompetencje
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematykiGR 1GR 2GR 3GR 434582448
Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczneGR 5GR 6GR 7GR 848784777
Zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczychGR 976

PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU

03.10.2016 nasza Szkoła przystąpiła do projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI.

Celem projektu jest: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z zakresu przedmiotów matematycznych, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wdrożenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach rozwijających kompetencje matematyczne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożona deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Koordynatorem projektu jest Iwona Stempniewicz nauczyciel matematyki.

W załączniku zasady rekrutacji uczestników projektu i lista uczestników projektu.

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskała nową pracownię matematyczną, która została wyposażona w sprzęt multimedialny oraz sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów. W drugim tygodniu ferii zimowych do szkoły dotarła tablica interaktywna, laptopy dla uczniów oraz inne pomoce dydaktyczne takie jak: arytmetyka i algebra plansze, geometria, domino, układanki schubitrix – miary długości, objętości, masy, powierzchni, gra dydaktyczna puzzle, wielkie bryły transparentne oraz ułamki magnetyczne z sortownikiem.

Czasem wystarczy wyjść poza mury szkolne i zobaczyć matematykę niezbędną w życiu codziennym. Niektórzy uczniowie nie lubią ułamków dziesiętnych i przy każdej okazji zamieniają je na ułamki zwykłe. Aby przekonać ich, że ułamki dziesiętne są niezbędne w życiu codziennym w ramach projektu wybrałam się z klasą szóstą na wycieczkę do sklepu spożywczego Pani Honoraty Gielaty, która bardzo chętnie wzięła udział w naszej lekcji. Lekcję zaczęliśmy od analizowania cen artykułów. Jeden uczeń wskazywał towar, drugi zaś odczytywał cenę w postaci dziesiętnej, po czym wyszczególniał liczbę złotych i groszy. Pani Honorata wyjaśniła konieczność użycia ułamków dziesiętnych, wykorzystując do tego celu kasę fiskalną i kalkulator omówiła także funkcję wagi. Następnie wskazywała działania, które sama musi umieć wykonywać. Uczniowie ważyli produkty odczytywali wagę obliczali pisemnie i na kalkulatorze ile trzeba zapłacić za 2 kg jabłek, 3 cytryny, 25 dag cukierków. Podkreśliła konieczność znajomości dodawania ułamków dziesiętnych. Analogicznie wyjaśniała pozostałe działania. To była naprawdę fajna lekcja, uczniowie byli bardzo zaangażowani. Dziękujemy Pani Honoracie za miłe przyjęcie, poświęcony czas i słodki poczęstunek.

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content