Realizacja ścieżki „Edukacja prozdrowotna”

1.Sposób i metody realizacji ścieżki prozdrowotnej.

„Edukacja prozdrowotna” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach realizowana jest na podstawie zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną programu ścieżek edukacyjnych – nazwa ścieżki „Edukacja prozdrowotna”.


Treści zawarte w programie ścieżki z zakresu:

 • higieny osobistej,
 • higieny otoczenia pracy i nauki,
 • racjonalnego odżywiania się,
 • zachowań sprzyjających zdrowiu,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • zachowań zagrażających zdrowiu,
 • zdrowia psychicznego,
 • bezpieczeństwa na drogach i w szkole,
 • z zakresu relacji międzyludzkich,

realizowane są na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Zajęcia lekcyjne: przyroda, technika, plastyka, język obcy, wychowanie fizyczne, informatyka, matematyka, godzina wychowawcza.

Zajęcia pozalekcyjne: godziny z pedagogiem, zajęcia w świetlicy szkolnej, gimnastyka korekcyjna, SKS (zajęcia rekreacyjno-sportowe), soboty na sportowo, wyjazdy na basen, koło teatralne i taneczne, klub europejski, wycieczki edukacyjne, spotkania z pielęgniarką, policjantami, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.


Treści prozdrowotne realizujemy poprzez następujące programy, projekty szkolne i konkursy:

 • szkolny program „Bezpieczna szkoła”,
 • program profilaktyki „Żyj bezpiecznie” dla klas I- III,
 • projekt „Przeciwdziałania przemocy i agresji – Stop przemocy”,
 • program „Najbardziej usportowiona klasa”,
 • projekty ekologiczne „Odpady i ja” i „Chrońmy wodę – źródło życia”,
 • program profilaktyki szkoły,
 • program wychowawczy szkoły,
 • udział w programach, projektach i konkursach edukacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim oraz kampaniach i akcjach społecznych:
  • Program edukacyjny „Smak zdrowia”.
  • Program WOHP (Wrigley Oral Healthcare Programs) mający na celu podnoszenie świadomości prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej.
  • Program „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  • Program „Bezpieczna szkoła z PZU”.
  • Projekt „Zdrowy ząbek II – zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci w wieku od 5 – 9 lat”.
  • Kampania ogólnokrajowa „Sprzątanie świata”.
  • Udział w kampanii „Szkoła bez przemocy”.
  • Program edukacyjny „Każdy uczeń wie, co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”.

Udział w konkursach:

 • Gminny konkurs prozdrowotny „Serce masz jedno”.
 • Internetowy konkurs grafiki komputerowej „Bezpieczna droga do szkoły 2007”.
 • Estetyka wsi i zagrody wiejskiej.
 • Konkurs „Zielone przedszkole”.
 • Bezpieczeństwo w oczach dziecka”.
 • Konkursy ekologiczne.

Edukacja prozdrowotna rozwijana jest w naszej szkole poprzez aktywne i praktyczne metody uczenia się: krąg uczuć, burze mózgów, dyskusje, pogadanki, odgrywanie ról i scenek, prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych, praca w grupach, gry i zabawy, warsztaty, wideokasety, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na basen, udział w „sobotach na sportowo”, udział w programach, projektach, akcjach społecznych i spektaklach profilaktyczno-wychowawczych, konkursach plastycznych, sprawnościowych i innych o tematyce zdrowotnej, prace porządkowe wokół szkoły i w Ogrodzie Jordanowskim, organizowanie zabaw i zawodów sportowych, organizowanie pikników i festynów rodzinnych.


2. W zakresie problematyki bezpieczeństwa podejmowane są następujące działania:

 • realizacja programów o bezpieczeństwie (programy jak wyżej),
 • zajęcia wychowawcze z pedagogiem, wychowawcą,
 • udział w kampanii „Szkoła bez przemocy”,
 • spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej,
 • pedagogizacja rodziców, prelekcje,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna (punkt konsultacyjny),
 • zatrudnienie pracownika na stanowisku opiekuna na przejściach dla pieszych,
 • pogadanki podczas lekcji wychowawczych i innych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • organizacja świetlicy szkolnej do godziny 16:30,
 • szkolenia i warsztaty dla dzieci, rodziców, nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy i przeciwdziałania agresji,
 • udział w spektaklach teatralnych o tematyce profilaktyczno-wychowawczej,
 • udział w konkursach o tematyce bezpieczeństwa,
 • powołanie zespołu wychowawczego do rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji w szkole,
 • działania powołanego w szkole koordynatora do spraw bezpieczeństwa,
 • projekcja filmów z zakresu bezpieczeństwa,
 • szkolenia Rady Pedagogicznej,
 • opracowywanie procedur, regulaminów związanych z bezpieczeństwem,
 • dyżury nauczycielskie na przerwach.


3. Osiągnięcia w zakresie upowszechniania problematyki prozdrowotnej:

 • wyróżnienia i nagrody w konkursach o bezpieczeństwie organizowanych przez Komendę Policji, Straż Miejską i Straż Pożarną, PZU, oraz szkoły (dyplomy, nagrody rzeczowe),
 • uzyskanie certyfikatów , pomocy dydaktycznych do prowadzenia szkoleń i udzielania pierwszej pomocy z udziału w programie „Uczymy ratować” (WOŚP),
 • uzyskanie certyfikatu za udział w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”,
 • pozyskanie pomocy dydaktycznych (zeszyty ćwiczeń, plansze, pakiety) z udziału w programach: „Zdrowy ząbek”, „Smak zdrowia”, program WOHP, „Każdy uczeń wie, co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”, „Uczymy ratować”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła z PZU”,
 • dotacje finansowe przeznaczone na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych z realizacji projektu ekologicznego „Odpady i ja” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 • powstanie nowego placu zabaw i „Ogrodu Jordanowskiego” przy szkole – stworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci (realizacja przedsięwzięcia ze środków pozabudżetowych we współpracy z miejscową społecznością),
 • modernizacja boiska szkolnego (praca społeczna rodziców i nauczycieli przy budowie skoczni w dal, nowego ogrodzenia, posadzeniu krzewów ),
 • zajęcie I miejsca w konkursie „Zielone przedszkole” i „Estetyka wsi” ( nagrody za zagospodarowanie terenów wokół szkoły i stworzenie bezpiecznych miejsc do zabaw i uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży; uzyskanie znaczych kwot finansowych z przeznaczeniem na sprzęt rekreacyjno-zabawowy).
 • zakwalifikowanie się do konkursu „Pożyteczne wakacje 2007” (uzyskanie dotacji na prowadzenie zajęć z dziećmi w okresie wakacji i realizację projektu „Wesołe lato – przyjdź, przeżyj, doświadcz” w tym dofinansowanie wyjazdów na basen i wycieczek do hali sportowej, siłowni i innych ciekawych miejsc regionu).

Powiązane treści

Udostępnij

Ostatnie artykuły

Skip to content